Русско-болгарский словарь

Ангар

хангар


Смотреть значение Ангар в других словарях

Ангар — ангар (also: навес, сарай, склад) - hangar
Русско-английский словарь

Ангар — cobertizo
Русско-испанский словарь

Ангар — aviorimessa
Русско-итальянский словарь

Ангар — ангар - Hangar
Русско-немецкий словарь

Ангар — hangár
Русско-венгерский словарь

Ангар — hangar
Русско-польский словарь

Ангар — hangar
Русско-французский словарь

Ангар — hangár
Русско-чешский словарь

Ангар — angaar
Русско-эстонский словарь

Ангар — ةريظح
Русско-арабский словарь

Ангар — מוסך מטוסים
Русско-иврит словарь

Ангар — сущ муж рода
ав
ангар
Русско-украинский словарь

Ангар — нисэх онгоцны байр
Русско-монгольский словарь

Ангар — banda lа ndege (ma-), kibanda cha ndege
(vi-)

Русско-суахили словарь

Посмотреть еще слова :